KC RAAD WYTGAARD

KC RAAD WYTGAARD

KC raad: samenvoeging MR (school)  en Oudercommissie (kinderopvang)

Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Via de MR kunnen zowel ouders als personeelsleden meepraten over het beleid op school.
Ook moet er op ieder kinderdagverblijf een oudercommissie (OC) zijn, waarin ouders inspraak hebben in het beleid. Kindcentrum Wytgaard biedt zowel onderwijs als opvang aan. Wij kiezen ervoor om de MR en OC samen te voegen. Wij noemen dit KC Raad Wytgaard.

Dit is een structuur voor de lokale situatie. Vanuit de KC Raad Wytgaard is er een directe link met de GMR van de BMS en de OR van Kinderopvang Friesland.

Taken en samenstelling KC Raad Wytgaard:
De KC Raad praat mee over belangrijke zaken die te maken hebben met ons Kindcentrum.
De directie van de school en het adjunct-hoofd van de kinderopvang neemt advies dat de KC Raad geeft serieus, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. Ook mag de KC Raad ongevraagd voorstellen doen en adviezen geven aan het management. Er zijn een aantal wettelijk vastgestelde punten waarop advies of instemming verplicht is, dit staat beschreven in het document KC raad.

De KC Raad Wytgaard bestaat uit:
- MR: 2 ouders en 2 personeelsleden
- OC: 4 ouders
- De directeur van de school en de adjunct-directeur van de opvang zijn bij de vergaderingen aanwezig en zorgen voor informatieverstrekking.

Voorzitter MR: Maarten Trilsbeek
Secretaris: Vacant
Voorzitter OC en KC raad: Trudy Jorna
                 
Mariëtte de Wit (Personeelslid school)
Arjen Tabak (Personeelslid school) 
Lambertus Zijlstra (ouder MR)
Trudy Jorna (Oudercommissie Lytse Twirre)
Nico Terra (Oudercommissie Lytse Twirre)
Irene Rijpstra (Oudercommissie Lytse Twirre)
Teatske  Rienks (Oudercommissie Lytse Twirre)    

Vergader structuur

We kiezen voor een vergaderstructuur waarbij transparantie en korte lijnen uitgangspunten zijn. Dit past binnen onze kleine gemeenschap. Vanuit deze visie kiezen we ervoor om alle agendapunten van zowel onderwijs als opvang binnen de KC Raad te bespreken. Punten waar de MR en OC apart over moeten beslissen worden in de gezamenlijke vergadering besproken. Bij besluitvorming zullen de leden die geen stemrecht hebben zich onthouden van stemming. Wel kan hen om advies gevraagd worden.
Op deze manier krijg je maximale betrokkenheid en een doorgaande lijn in de medezeggenschap binnen het Kindcentrum.

 
 
 

Kindcentrum Wytgaard     Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard     t 058 - 25 51 792     directie@tjroordaschool.nl